Пропуснете до основното съдържание »

Вашата кошница е празна

Общи условия за използване на услугите на www.zest-press.com 

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ описват взаимоотношенията между ЗеСТ Прес, ЕООД (наричан по-долу www.zest-press.com) и Потребителите на електронни услуги, намиращи се на домейна www.zest-press.com и поддомейните му (наричани по-долу Сайт), както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги, предлагани от ЗеСТ Прес ЕООД (наричани по-долу Услуги).

 

1. Условия за ползване на Сайта www.zest-press.com

Потребителят разбира и приема факта, че www.zest-press.com не поема никаква отговорност за всички произтичащи вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване (или невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта. В случай че използването на настоящия Сайт или материали от него доведе до възникването на щети, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване, Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването им.

www.zest-press.com само предоставя информацията на Сайта и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи използването на Сайта, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от Потребителя.

 

2. Задължения на потребителя при регистриране


Потребителят се съгласява:

2.1. да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (наричана по-долу “Лични данни”);

2.2. своевременно да отразява настъпилите промени в Личните си данни с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност.

В случай че Потребителят предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, www.zest-press.com има право да закрие и/или изтрие информацията за Потребителя и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги.

С оглед сигурността и защитата на личните данни на Потребителите, www.zest-press.com уведомява всички родители, че определянето на подходящите услуги и материали за ползване от страна на техните деца е тяхна отговорност, тъй като от страна на www.zest-press.com материалите и услугите са предоставени на най-широка публика.

 

3. Защита на личните данни. Kонфиденциална политика на www.zest-press.com

Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на www.zest-press.com при ползване от него на Сайта, както и на нанасяне на промени в тези Лични данни.

Приемайки настоящите условия Потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола, изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от www.zest-press.com по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги или от служител на www.zest-press.com при необходимост от помощ.

Всички доброволно предоставени от Потребителя Лични данни и други Данни, които го идентифицират в процеса на използване на Сайта, се съхраняват, обработват и използват от www.zest-press.com за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на рекламата на стоки и услуги, предлагани във всички сайтове на ЗеСТ Прес ЕООД.

www.zest-press.com изрично уведомява Потребителя, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.

www.zest-press.com си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.

 

4. Достъп, потребителско име и парола, сигурност

Потребителят получава желаните от него потребителско име (в случай че това име не е предоставено на вече регистриран потребител) и парола за достъп до всички услуги на www.zest-press.com, след като завърши процеса по регистрация.

Потребителят е отговорен да запази в тайна получените потребителско име и парола и да не ги предоставя на трети лица. С използването им декларира, че той лично и от свое име е изцяло отговорен за всички дейности, достъпът до които се извършват с неговите потребителско име и парола. Потребителят се съгласява да уведоми незабавно www.zest-press.com за всяко неоторизирано използване на потребителското му име и парола и/или за всяко друго нарушаване на сигурността.

В случай на загуба/забравяне на паролата, Потребителят може да изиска нейното възстановяване чрез предоставения за тази цел формуляр. www.zest-press.com автоматично ще изпрати e-mail съобщение, съдържащо регистрираното потребителско име и парола, на предоставения от потребителя в процеса на регистрация адрес за електронна поща.

www.zest-press.com не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.

5. Поведение на потребителите

Потребителите на Сайта разбират, че информацията, данните, публикуваните мнения, текст или всякакви други материали (наречени по-долу "Съдържание"), които стават публично достояние или се предават конфиденциално, са отговорност единствено на човека, който генерира това Съдържание.

Използвайки Сайта, Потребителят може да срещне Съдържание, което има обиден, неприличен или неприемлив характер. www.zest-press.com не поема отговорност за създадено от Потребителите Съдържание, включително за грешки и пропуски в него и/или за каквито и да са щети и вреди от всякакъв характер, произтекли в резултат на използване на Съдържанието, изложено, публикувано, изпратено или предадено по някакъв друг начин чрез Сайта.

Потребителят се съгласява да НЕ използва Сайта на www.zest-press.com, за да:

5.1. формулира, изпраща или предава по някакъв друг начин Съдържание, което е незаконно, вредно, заплашващо, обидно, предизвикващо безпокойство, нараняващо, дискредитиращо, вулгарно, неприлично, клеветящо, нарушаващо конфиденциалността на другия или неприемливо от гледна точка на расови, етнически или други причини;

5.2. създава рекламно съдържание на стоки и услуги извън Сайта, както и да публикува Интернет адреси, сочещи към страници и услуги извън Сайта, с изключение на местата където това е изрично посочено като разрешено.

5.3. причинява вреда на децата по какъвто и да е начин;

5.4. се представя за човек или група хора, включително и, но не само за: представител на www.zest-press.com, представител на производител и др., както и по друг начин да заблуждава относно принадлежността си към група хора или отделен човек;

5.5. фалшифицира хедъри или по друг начин да манипулира идентификационните средства с цел да се завоалира произходът на Съдържание, предавано чрез Сайта;

5.6. да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин Съдържание, което няма право да предава по закон или в резултат на други договорни или поверителни отношения (като вътрешна информация, конфиденциална информация или информация относно нечия собственост, получена в резултат на наемни отношения, или която е предмет на споразумения за неразгласяване);

5.7. да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин Съдържание, което нарушава каквото и да е патентно, търговско, авторско или друго пpаво на собственост ("Права") на която и да е страна;

5.8. да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин неразрешени рекламни материали, junk mail, spam, "верижни писма", пренасочени с alias поддомейни, "пирамидални схеми" или други форми за привличане на клиенти;

5.9. да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин материали, съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване;

5.10. да нарушава нормалната работа на другите ползватели на Сайта;

5.11. да пречи за предоставяне на услугите на Сайта или нарушава работата на сървъри или мрежи, свързани с услугите, да не се спазват изискванията, процедурите, политиката или разпоредбите на мрежите, свързани с Сайта;

5.12. да нарушава преднамерено или непреднамеренно местни, национални или международни закони;

5.13. да преследва или по друг начин да безпокои друг Потребител;

5.14. да събира и използва неправомерно персонална информация за други потребители.

www.zest-press.com си запазва правото да ограничава и/или отказва достъпа до Сайта на потребители, които еднократно или системно нарушават изброените в точка 5 изисквания.

www.zest-press.com си запазва правото да редактира и премахва информация, предоставенa от Потребителя в нарушение на изброените по-горе в точка 5 изисквания.

6. Авторски права и ограничения, свързани с тях

www.zest-press.com дава право на Потребителите да ползват всички услуги, които са предоставени в Сайта, само за лични нужди с нетърговска цел, при условие че не се нарушават авторските права на www.zest-press.com или на трети лица, свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Не се разрешава материалите на този Сайта да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този Сайт материали в други сайтове е забранена.

Материалите на този Сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

www.zest-press.com си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и всякакви части от информацията на Сайта на трети лица при допълнително сключен договор, уреждащ правата и задълженията в писмена форма между www.zest-press.com и лицето, публикуващо информацията.

При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права,
www.zest-press.com не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката.

Всички предлагани от
www.zest-press.com стоки и услуги, защитени от закона за Авторското право и сродните му права, се предлагат в оригиналния си вид и опаковка без никакво въздействие от страна на www.zest-press.com и според лицензите и правата за разпространение, дадени от производителите и/или дистрибуторите им за България.

7. Препратки от и към www.zest-press.com

Собствениците на сайтове и страници извън www.zest-press.com имат право да създават препратки към всяка една HTML страница на www.zest-press.com при следните условия:

7.1. препратката може да сочи към дадената страница, но не и да копира съдържанието й;

7.2. не трябва да отваря страницата от
www.zest-press.com в рамки (frames) и да допълва или променя информацията от страницата по какъвто и да е начин. В това число се забранява добавянето на информация преди, след и/или около страницата на www.zest-press.com;

7.3. не трябва да посочва явно или неявно, че
www.zest-press.com препоръчва него и/или продуктите му;

7.4. не трябва да дава невярна или заблуждаваща информация относно продуктите и/или услугите на
www.zest-press.com;

7.5. не трябва да създава препратки към изображения, мултимедийни мостри и др.; разрешава се единствено създаването на препратки към HTML страниците, предоставящи това съдържание.

Със създаването на препратка към
www.zest-press.com собственикът на сайт декларира, че приема настоящите общи условия, дори и да не използва услугите на www.zest-press.com.

Предоставените препратки на Сайта на
www.zest-press.com към сайтове, собственост на трети лица, са публикувани единствено и само за удобство на потребителите. При употреба на такава препратка потребителите не използват услуга, предоставена от www.zest-press.com, и след използването на препратката настоящите Общи условия губят сила. www.zest-press.com не контролира тези сайтове и не поема никаква отговорност за никой от тях и/или тяхното съдържание. www.zest-press.com по никакъв начин не налага и не препоръчва тези сайтове на потребители, нито информацията, публикувана в тях. Посещението на такъв сайт и всички рискове, свързани с него, е изцяло оговорност на потребителя.

8. Представяни стоки и услуги на Сайта

В страницата на всяка стока, представена в Сайта, са посочени цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта.
www.zest-press.com не претендира за изчерпателност на предоставената информация. www.zest-press.com не носи отговорност за неточности в описанието на стоки, които не са произведени от ЗеСТ Прес. Също така, на всяка страница на представена стока има възможност Потребители на Сайта да дават мнения и оценки, касаещи дадената стока. www.zest-press.com не е обвързан по никакъв начин с тези мнения и оценки и не може да му бъде търсена отговорност относно достоверността им.

www.zest-press.com си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоки на Английски език, когато:

а) Съществува опасност с преводът и да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката;

б) Няма общоприета еднозначна терминология на Български език;

в) Самата стока е носител на информация на Английски език;

Всички посочени на сайта цени са в Лева с включен ДДС. В случай че стоката има няколко модификации, на страницата
й са посочени цените за всяка от модификациите.

www.zest-press.com има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, услуги и цени.

9. Закупуване на стока и/или услуга, представена в www.zest-press.com

След регистрацията си на Сайта, Потребителят има право да поръчва стоки и услуги, представяни от
www.zest-press.com. При правене на поръчката Потребителят има право да избере стоките и количеството им, начинът и сроковете за доставка според предложените на Сайта варианти.

По всяко време преди завършването на Поръчката потребителят има право да променя избраните от него стоки и услуги.

При направа на поръчка на Сайта Потребителят влиза в договорни отношения с www.zest-press.com, касаещи конкретната покупка, а поръчката се смята за направена след натискане на бутона Поръчай в края на формуляра за поръчка.

www.zest-press.com има правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на сключване на договора. При допуснати технически грешки в публикуването на Сайта, www.zest-press.com има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обещетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите платени и/или депозирани от Потребителя, ако има такива.

10. Доставка на закупени стоки

Доставката на поръчаните стоки се извършва по избрания от Потребителя начин и според посочените срокове. 
www.zest-press.com си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 дни, без да информира предварително Потребителя, и да удължава сроковете над 7 дни с предварителното одобрение от страна на Потребителя.

www.zest-press.com си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да предупреждава предварително Потребителя, стига това да не променя начина на доставка.

11. Плащане на закупени стоки и услуги

При плащане в брой на поръчаните стоки и услуги Потребителят се задължава да заплати пълната стойност на доставената поръчка в момента на получаване на доставката на
www.zest-press.com или на неговия представител, извършващ доставката.

При плащане по банков път, Потребителят превежда сума, равна на стойността на направената поръчка, в банковата сметка на
www.zest-press.com и едва след като преводът на сумата бъде потвърден от банката към ЗеСТ Прес поръчаните стоки и услуги се доставят.

При получаване на пратката Потребителят трябва да провери съдържанието на пакета за съответствия на стоката със заявката.

При установяване на някакви нарушения във външния вид на стоката, трябва да се обърнете към куриера за съставяне на протокол за увредена пратка.

В случай че не отворите пратката веднага и не отчетете щетата, www.zest-press.com не поема ангажимент за подмяна на увредения артикул(и).

12. Отказ от закупена стока

Потребителят има право да се откаже от една или повече от поръчаните стоки в 7 дневен срок от получаване на поръчката, в случай че дадената стока е във вида в който е доставена, ако е опакована - опаковката й не е отваряна (опаковката на междинния доставчик на пратката може да бъде отваряна) и не е нарушавана цялостта на евентуални пломби и етикети целящи да установят разопаковането или употребата на стоката. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на Потребителя.

При констатация на дефектна стока до 24ч. от получаването й, и при ненарушен търговски вид на стоката,
транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на www.zest-press.com.

В случай че Потребителят се откаже от поръчката си след изпращането й от офиса на www.zest-press.com, то той следва да заплати таксата за траспорт, съответно и за двете посоки (за изпращането и за връщането на пратката в офиса на www.zest-press.com).


13. Други

www.zest-press.com има право да променя технологията и дизайна на предоставяните Услуги без предварително известяване.

www.zest-press.com си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.

Предвид международния характер на мрежата Интернет и че
www.zest-press.com е свързан с тази мрежа, www.zest-press.com не гарантира, че потокът информация към и от www.zest-press.com няма да бъде следен и записван от трети страни, освен в случаите, в които се използва SSL (криптирана връзка), при която защитата на връзката се осъществява, съгласно международния SSL сертификат.

Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите.
www.zest-press.com не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия.

При използване услугите на
www.zest-press.com. Потребителят се задължава да спазва настоящите условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите условия.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА www.zest-press.com.С НАТИСКАНЕТО НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН, НАМИРАЩ СЕ НА САЙТА НА www.zest-press.com (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ)СЕ СЧИТА, ЧЕ ПОТРЕБИТЕЛЯТ Е ЗАПОЗНАТ С УСЛОВИЯТА, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.


Всички въведени данни са конфиденциални и служат само за получаване на закупени стоки и издаване на документи. Те не се преотстъпват на трети лица по никакъв повод.

Използваните в www.zest-press.com текстови, графични и други материали са собственост на носителите на авторските им права. Всяко копиране и репродуциране на информация
, представена в този сайт без изричното писмено съгласие наwww.zest-press.com,се преследва по "Закона за авторското право и сродните му права", както и по "Закона за защита на конкуренцията".


Последна актуализация:
10.01.2013 г.