Пропуснете до основното съдържание »

Вашата кошница е празна

Да напишем Макроси в Excel

Редовна цена: 19,95 лв.

Специална цена: 15,96 лв.

Наличност: Не е налично

Бъдете първи - добавете мнение

Да напишем Макроси в Excel

Кликнете два пъти върху изображението, за да го видите в по-голям размер

Намаляване
Увеличаване

Подробности

Тази книга дава инструкции за програмиране в обектния модел Excel чрез използване на програмния език Visual Basic for Application (VBA). Обаче тя не е предназначена да бъде енциклопедия за програмиране в Excel. Тук целта е да бъдете запознати с основните точки на програмирането в Excel – необходими, за да можете да продължите обучението си (както правим всички ние) сами. Целта е след като прочетете тази книга, да не са ви необходими други източници освен помощния файл на VBA Excel или един добър VBA наръчник за Excel и добър обектен браузър "Да напишем макроси в Excel" съдържа 21 глави, които могат да бъдат групиране в 4 части (включително въвеждащата част). В допълнение има и 5 приложения. Глава 1 "Въведение" разглежда въпроса каква е ползата от програмирането в Excel и предоставя няколко примера за проблеми, които могат да бъдат най-добре решени чрез програмиране. Глава 2 "Предисловие" въвежда в програмния език Visual Basic for Applications (програмния език Visual Basic за приложения). Първа част на книгата включва глава3 и глава 4. Глава 3 "Редактор на VB" част I и глава 4 "Редактор на VB" част II разглеждат Visual Basic Integrated Development Environment (IDE) ( интегрираната развойна среда на Visual Basic), която е програмната среда, използвана за разработване на приложения на Excel VBA. Втората част на книгата обхваща главите от 5 до 8, които въвеждат в програмния език VBA, езиковите компоненти, общи за Microsoft VB и за много от основните приложения на Microsoft, включително Word, Excel, PowerPoint и Project, както и за софтуер от други производители. Конкретни глави разглеждат типове данни, константи и променливи на VBA (глава 5), функции и подпрограми (глава 6), вградени функции и изрази (глава 7) и изрази контроли (глава 8). Третата част на книгата е посветена на някои основни теми, които са необходими в създаването на полезни примери на приложения на Excel, и на самия обектен модел Excel. Ще започнем с дискусия, посветена на обектните модели въобще (глава 9). Следващите глави разглеждат какво представляват приложенията в Excel (глава 10), събитията на Excel (глава11), менюта и ленти с инструменти на Excel (глава 12), диалогови кутии на Excel, вградени и потребителски диалогови кутии (глава 13 и глава 14). (Тези от вас, които вече са прочели книгата "Да напишем Макроси в Word", ще забележат, че там тези теми са разгледани към края на книгата. Но тук организацията на изложения материал е различна, тъй като не е възможно да се приведат разбираеми, смислени примери на Excel без разглеждането на този материал преди дискутирането на самия обектен модел Excel.) Последните глави на книгата описват самия обектен модел Excel. Този модел определя кои елементи на Excel (работни книги, работни листа, диаграми, клетки и т.н.) са достъпни чрез код и как те могат да бъдат управлявани програмно. Глава 15 дава общ поглед върху обектния модел Excel. Следващите глави разглеждат по-подробно някои от основните обекти в обектния модел Excel като: обект Application (глава 16), който представлява самото приложение на Excel; обект Workbook (глава 17), който представлява работната книга на Excel; обект Worksheet (глава 18), който представлява работния лист на Excel; обект Range (глава 19), който представлява колекция от клетки в работната книга; обект PivotTable (глава 20) и обект Chart (глава 21). Опитал съм се да включа полезни примери в края на всяка глава. Приложенията дават разнообразен набор от допълнителен материал като включват дискусия за обект Shape, който може да бъде използван за прибавяне на интересни художествени оформления към работния лист на Excel. Разглеждат се необходимите принтери за потребителската система (това не е толкова лесно, колкото си мислите) и как програмно да се управлява Excel от други приложения (Word, Access и PowerPoint). Има и приложение, в което се прави кратък преглед на програмните езици, предназначено да ви ориентира къде се намира VBA.
Предговор
1. Въведение
Избор на специални клетки
Установяване на етикети, указващи данни на таблица
Темите в изучаването на програмирането в Excel
2. Предисловие
Какво е програмен език?
Стил на програмиране
І. Средата на VBA
3. Редактор на VB, част I
Структура на проекта (Project Explorer )
Прозорец Properties (свойства)
Прозорецът Code (код)
Прозорецът Immediate
Подреждане на прозорците
4. Редактор на VB, част II
Придвижване в IDE
Получаване на помощна информация (Help)
Създаване на процедура
Режим на изпълнение, режим на проектиране и режим на прекъсване
Грешки
Откриване и коригиране на грешки (Debugging)
Макроси
ІІ. Програмният език VBA
5. Променливи, типове данни и константи
Коментари
Продължение на ред
Константи
Променливи и типове данни
Оператори във VBA
6. Функции и подпрограми
Извикване на функции
Извикване на подпрограми
Параметри и аргументи
Излизане от процедура
Процедури Private и Public
Указване на проект
7. Вградени функции и изрази
Функцията MsgBox
Функцията InputBox
Функции за низ на VBA
Разни функции и изрази
Обработка на грешки в код
8. Изрази за управление
Израз If…Then
Цикъл For
Цикъл For Each
Цикъл Do Loop
Изразът Select Case
Финални бележки върху VBA
ІІІ. Приложения на Excel и обектният модел Excel
9. Обектни модели
Обекти, свойства и методи
Обекти колекции
Йерархия в обектните модели
Синтаксис на обектния модел
Обектни променливи
10. Приложения на Excel
Осигуряване на достъп до специфичните функции на приложението
Къде да се съхранява приложението
Пример за Add-In
11. Събития в Excel
Свойството EnableEvents (разрешаване на събития)
Събития и обектният модел Excel
Получаване на достъп до процедура на събитието
Събития, които се отнасят към работните листове
Събития, които се отнасят към работните книги
Събития, които се отнасят към диаграми
Събития, които се отнасят към приложението
Събития, които се отнасят към опресняване на таблици по заявка
12. Потребителски менюта и ленти с инструменти
Менюта и ленти с инструменти: преглед
Колекция CommandBars
Създаване на нова лента с меню или инструменти
Контроли ленти с команди (Command-Bars)
ID на вграден контрол лента с команди
Пример: Създаване на меню
Пример: Създаване на лента с инструменти
Пример: Добавяне на елемент към съществуващо меню
Подобряване на приложението SRXUtils
13. Вградени диалогови кутии
Метод Show
14. Потребителски диалогови кутии
Какво е обект UserForm?
Създаване на обект UserForm
Контроли ActiveX
Добавяне на код към потребителска форма
Стандартни контроли на Excel
Пример: Спомагателно средство ActivateSheet (активиране на лист)
Контроли ActiveX върху работни листове
Перспектива на обектния модел Excel
15. Обектният модел Excel
Изброителните променливи (enum) на Excel
Object Browser (инструмент за прелистване) на VBA
16. Обект Application
Свойства и методи на обекта Application
Наследници на обекта Application
17. Обект Workbook
Колекция Workbook
Обект Workbook
Наследници на обекта Workbook
Пример: Сортиране на листа в работна книга
18. Обект Worksheet
Свойства и методи на обекта Worksheet
Наследници на обекта Worksheet
Пример: Печатане на листове
19. Обект Range
Обектът Range като колекция
Дефиниране на обект Range
Допълнителни членове на обекта Range
Наследници на обекта Range
Пример: Получаване на използваната област
Пример: Маркиране на специални клетки
20. Осеви таблици
Осеви таблици (PivotTables)
Съветник за създаване на осеви таблици (Pivot Table Wizard)
Метод PivotTableWizard (съветник за създаване на осеви таблици)
Обект PivotTable
Свойства и методи на обекта PivotTable
Наследници на обекта PivotTable
Обект PivotField
Обект PivotCache
Обект PivotItem
Изчислени елементи и изчислени полета
Пример: Отпечатване на осеви таблици
21. Обект Chart
Обекти Chart и ChartObjects
Създаване на диаграма
Видове диаграми
Наследници на обекта Chart
Колекцията Axes (координатни оси)
Обект Axis
Обект ChartArea
Обект ChartGroup
Обект ChartTitle
Обект DataTable
Обект Floor
Обект Legend
Обект PageSetup
Обект PlotArea
Обект Series
Свойства и методи на обекта Chart
Пример: Прелистване през видовете диаграми
Пример: Отпечатване на вградена диаграма
Пример: Задаване на етикети на сериите данни
ІV. Приложения
А. Обект Shape
Б. Автоматично определяне на инсталираните принтери
В. Контроли Command Bar
Г. Свойство Face ID
Д. Програмиране на Excel от други приложения
Е. Езици за програмиране на високо и ниско ниво
Индекс
Стивън Роман е професор по математика в Университета на Фулертон, щата Калифорния. Той преподава в редица други университети, включително MIT, Калифорнийския университет на Санта Барбара, и Университета на Южна Флорида.
Д-р Роман е получил висшето си образование в Университет в Лос Анжелос, щата Карифорния и е защитил кандидатска дисертация в Университета във Вашингтон. Той е автор на 31 книги, включително поредица от книги по математика като "Теория на кодиране и информация", "Линейна алгебра за напреднали" и "Теория на полето", публикувани от Springer-Verlag. Той е написал серия от 15 малки книги, озаглавени "Модули в математиката", предназначени за учениците по изкуства в основните нива на колежите. Роман е написал "Проектиране на база данни и програмиране в Access" и "Разработване на Add-Ins за Visual Basic" за O’Reilly & Associates. Той също е автор на "Концепции на обектно-ориентираното програмиране с Visual Basic" и "Запознаване с хардуера на личния компютър", разглеждаща в дълбочина как работи хардуера за РС, и двете книги са публикувани от Springer-Verlag. Д-р Роман се интересува от комбинаторика, алгебра и компютърни науки.