Пропуснете до основното съдържание »

Вашата кошница е празна

Perl, Джобен справочник

Редовна цена: 7,00 лв.

Специална цена: 5,60 лв.

Наличност: На склад

Бъдете първи - добавете мнение

cover-perl_pocket

Кликнете два пъти върху изображението, за да го видите в по-голям размер

Намаляване
Увеличаване

Подробности

Perl Джобен справочник е незаменим за Perl програмистите. Този удобен, добре организиран кратък справочник съдържа есенцията на купища документация относно Perl. Четвъртото издание на Perl Джобен справочник е актуализирано спрямо Perl 5.8. Книгата съдържа обобщение върху синтаксисните правила на Perl, както и пълен списък на операторите и вградените функции. Тази книга е чудесно допъление към авторитетните книги за Perl, издадени от O"Reilly & Associates: Programming Perl (Програмиране с Perl), Learning Perl (Да научим Perl) и Perl Cookbook, като първите две книги вече са на бълграския пазар благодарение на ИК ЗеСТ Прес. Този джобен справочник никога няма да събира прах на рафта при другите книги; той винаги ще бъде някъде в близост до клавиатурата с подгънати ъгли и разръфани страници или в задния ви джоб, за да го използвате във всеки един момент.
Оп­ции на ко­ман­д­ния ред
Син­так­сис
Вгра­де­на до­ку­мен­та­ция
Ти­по­ве дан­ни
Ка­вич­ки и ин­тер­по­ли­ра­не
Ли­те­рал­ни стой­нос­ти
Про­мен­ли­ви
Кон­текст
Оператори и приоритет
Ин­с­т­рук­ции
Под­п­рог­ра­ми
Спе­ци­ал­ни под­п­рог­ра­ми
Па­ке­ти и мо­ду­ли
Праг­ма­тич­ни мо­ду­ли
Обек­т­но­о­ри­ен­ти­ра­но прог­ра­ми­ра­не
Спе­ци­ал­ни кла­со­ве
Арит­ме­тич­ни фун­к­ции
Фун­к­ции за пре­об­ра­зу­ва­не
Струк­тур­но пре­об­ра­зу­ва­не
Ни­зо­ви фун­к­ции
Фун­к­ции за ма­си­ви и хе­шо­ве
Ре­гу­ляр­ни из­ра­зи
Фун­к­ции за тър­се­не и за­мес­т­ва­не
Опе­ра­то­ри за тес­т­ва­не на фай­ло­ве
Опе­ра­ции с фай­ло­ве
Вход и из­ход
Фор­ма­ти­ра­но из­веж­да­не
Фор­ма­ти
Об­вър­з­ва­не на про­мен­ли­ви
Прог­ра­ми, ра­бо­те­щи с ди­рек­то­рии
Сис­тем­но вза­и­мо­дейс­т­вие
Ра­бо­та в мре­жа
System V IPC
Раз­ни
Ин­фор­ма­ция от сис­тем­ни ба­зи дан­ни
Информация за мрежовите услуги
Спе­ци­ал­ни про­мен­ли­ви
Спе­ци­ал­ни ма­си­ви
Спе­ци­ал­ни хе­шо­ве
Про­мен­ли­ви на сре­да­та
Ниш­ки
Backend мо­ду­ли на ком­пи­ла­то­ра
Де­бъ­ге­рът на Perl
При­ло­же­ние А: стан­дар­т­ни мо­ду­ли
При­ло­же­ние Б: източници на Perl
Индекс
Йохан Вроманс се занимава с проучвания, свързани със софтуерното инженерство, от 1975. Убеден във важността на добрата програмна среда, той стана експерт в работата с GNU Emacs и програмния език Perl. Също така той беше една от водещите фигури, които осигуриха комерсиалността на Интернет в Нидерландия. Понастоящем той притежава собствена консултантска фирма, която се казва Squirrel Consultancy. Можете да се свържете с Йохан на email jvromans@squirrel.nl.