Пропуснете до основното съдържание »

Вашата кошница е празна

Perl за системно администриране

Редовна цена: 26,95 лв.

Специална цена: 21,56 лв.

Наличност: На склад

Бъдете първи - добавете мнение

cover-perl_sysadmin

Кликнете два пъти върху изображението, за да го видите в по-голям размер

Намаляване
Увеличаване

Подробности

Perl е мощен език за програмиране, който отдавна надрасна традиционното си приложение като инструмент за системно администриране. През годините Perl се адаптира и разшири, за да посрещне предизвикателствата на нови операционни системи и нови задачи. Досега обаче нито една книга не е почела тази дълга история, съсредоточавайки се само върху използването на Perl за системно администриране. Ако знаете малко Perl и се налага да се занимавате със системно администриране, това е книгата, от която се нуждаете. Тази книга може да предложи по нещо полезно на всички читатели, независимо от техните нива на опит в програмирането на Perl и в системното администриране. Всяка глава в тази книга разглежда отделна област от системното администриране и завършва със списък с използваните модули на Perl и с препратки, подпомагащи едно евентуално по-задълбочено изследване на предложената информация. Главите са както следва: Глава 1, Въведение Въведението описва подробно покрития в тази книга материал, как той може да ви бъде полезен, както и от какво се нуждаете, за да извлечете максимална полза от него. Материалът в тази книга е мощнo средство и е предназначен да бъде използван от хора с власт (напр. суперпотребители в Unix и администратори на NT/2000). Въведението дава и някои важни насоки, които ще ви помогнат да пишете по-сигурни програми на Perl. Глава 2, Файлови системи Тази глава е посветена на поддържането на мултиплатформените файлови системи в добър ред и на правилното им използване. Започваме с разглеждане на очевидните разлики между собствените файлови системи на всяка операционна система. След това описваме процеса на обхождане на файлови системи чрез Perl и по какъв начин можем да го използваме. Най-накрая разглеждаме манипулирането на дискови квоти с помощта на Perl. Глава 3, Потребителски акаунти В тази глава се обсъжда процесът на възникване на тези потребителски акаунти в две различни операционни системи. Ядрото й е една елементарна система за акаунти, написана на Perl. В процеса на изграждане на тази система разглеждаме механизмите, необходими за записване на акаунти в проста база данни, основана на XML, създаването на тези акаунти и изтриването им. Глава 4, Потребителска активност Глава 4 разглежда различни механизми за контролиране на процеси във всичките три операционни системи. Тези механизми варират от простите (напр. процесите в MacOS) до по-сложните (напр. Windows Management Instrumentation за WinNT/2000). С помощта на административни скриптове ние привеждаме в действие тези механизми. Накрая разглеждаме как чрез Perl могат да се следят операции с файлове и мрежи. Глава 5, Именни услуги за TCP/IP Именните услуги позволяват удобна комуникация между адреси в една TCP/IP мрежа. Тази глава разглежда темата от историческа перспектива, като започва с адресните файлове, минава през Network Information Service и накрая се спира на това, което споява Интернет – Domain Name Service. На всяка стъпка от пътя показваме как Perl може да улесни професионалното управление на тези услуги. Глава 6, Директорийни услуги Както с времето се увеличава сложността на информацията, така нараства и значението на директорийните услуги, използвани за достъп до тази информация. На системните администратори все повече се налага не само да използват тези услуги, но и да изграждат инструменти за тяхното управление. Тази глава обсъжда някои от най-разпространените директорийни услуги като LDAP и ADSI и ви показва как може да работите с тях посредством Perl. Глава 7, Администриране на SQL бази данни В системното администриране се откриват все повече и повече приложения на релационните бази данни. В резултат се налага системните администратори да познават администрирането на SQL бази данни. Тази глава обяснява два интерфейса за бази данни – DBI и ODBC – и предлага примери, показващи как те се използват в практиката. Глава 8, Електронна поща Тази глава демонстрира как Perl може да подобри използването на електронната поща като средство за системно администриране. Започваме с обсъждане на основите на изпращането и обработването на електронна поща чрез Perl и след това разглеждаме няколко интересни приложения, включително анализа на Непоръчана Рекламна Електронна Поща (известна още като спам) и управление на пощата за техническа поддръжка. Глава 9, Файлове-дневници Системните администратори често затъват в море от файлове-дневници. Всяка машина, операционна система и програма може (и често го прави) да записва информация в дневници. Тази глава разглежда системите за документиране, предлагани от Unix и NT/2000. Обсъждаме подходи за анализирането на цялата тази информация, за да можем да извлечем полза от нея. Глава 10, Сигурност и наблюдение на мрежи Последната глава се насочва право в центъра на водовъртежа, наречен "сигурност". Демонстрираме как Perl може да повиши сигурността на адреси и мрежи. Освен това разглеждаме няколко техники за наблюдение на мрежи, включително използването на Simple Network Management Protocol (SNMP) и подслушване на мрежи. Някои от главите приемат, че притежавате основни познания по съответната тема, но това може и да не е така. За новаците в тези области, книгата включва няколко кратки самоучителя, които ще ги запознаят с необходимото. Включени са въведения в Revision Control System (RCS), Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), Structured Query Language (SQL), eXtensible Markup Language (XML) и Simple Network Management Protocol (SNMP).
Пред­го­вор
1. Въ­ведение
Сис­тем­но­то ад­ми­нис­т­ри­ра­не е за­на­ят
Как мо­же да по­мог­не Perl
Та­зи кни­га ще ви по­ка­же как
От как­во има­те нуж­да
На­ми­ра­не и ин­с­та­ли­ра­не на мо­ду­ли
Не е лес­но да си все­си­лен
Преп­рат­ки за до­пъл­ни­тел­на ин­фор­ма­ция
Perl ид­ва на по­мощ
2. Фай­ло­ви сис­те­ми
Раз­лич­ния меж­ду фай­ло­ви­те сис­те­ми
Об­хож­да­не на фай­ло­ва­та сис­те­ма
Об­хож­да­не на фай­ло­ва­та сис­те­ма чрез мо­ду­ла File::Find
Ма­ни­пу­ли­ра­не на дис­ко­ви­те кво­ти
Про­вер­ка на пол­з­ва­не­то на фай­ло­ва­та сис­те­ма
Ин­фор­ма­ция за мо­ду­ли­те в та­зи гла­ва
Преп­рат­ки за до­пъл­ни­тел­на ин­фор­ма­ция
3. Пот­ре­би­тел­с­ки ака­ун­ти
Иден­ти­фи­ка­ция на пот­ре­би­те­ли­те в Unix
Иден­ти­фи­ка­ция на пот­ре­би­те­ли­те в Windows NT/2000
Пос­т­ро­я­ва­не на сис­те­ма от ака­ун­ти за уп­рав­ле­ние на пот­ре­би­те­ли­те
Преп­рат­ки за до­пъл­ни­тел­на ин­фор­ма­ция
4. Пот­ре­би­тел­с­ка ак­тив­ност
Кон­т­ро­ли­ра­не на про­це­си в MacOS
Кон­т­ро­ли­ра­не на про­це­си в NT/2000
Кон­т­ро­ли­ра­не на про­це­си в Unix
Прос­ле­дя­ва­не на фай­ло­ви и мре­жо­ви опе­ра­ции
Ин­фор­ма­ция за мо­ду­ли­те в та­зи гла­ва
Преп­ра­ти­ки за до­пъл­ни­тел­на ин­фор­ма­ция
5. Имен­ни ус­лу­ги за TCP/IP
Ад­рес­ни фай­ло­ве
NIS, NIS+ и WINS
Domain Name Service (DNS)
Ин­фор­ма­ция за мо­ду­ли­те в та­зи гла­ва
Преп­рат­ки за до­пъл­ни­тел­на ин­фор­ма­ция
6. Ди­рек­то­рий­ни ус­лу­ги
Как­во пред­с­тав­ля­ва ди­рек­то­ри­я­та?
Finger: оп­рос­те­на ди­рек­то­рий­на ус­лу­га
Ди­рек­то­рий­на ус­лу­га WHOIS
LDAP: усъ­вър­шен­с­т­ва­на ди­рек­то­рий­на ус­лу­га
ADSI (Active Directory Service Interface)
Ин­фор­ма­ция за мо­ду­ли­те в та­зи гла­ва
Преп­рат­ки за до­пъл­ни­тел­на ин­фор­ма­ция
7. Ад­ми­нис­т­ри­ра­не на SQL ба­зи дан­ни
Ра­бо­та със SQL-сър­вър чрез Perl
Из­пол­з­ва­не на DBI
Из­пол­з­ва­не на ODBC
До­ку­мен­ти­ра­не на сър­вър
Ре­гис­т­ра­ции в ба­зи дан­ни
Наб­лю­да­ва­не на със­то­я­ни­е­то на сър­вър
Ин­фор­ма­ция за мо­ду­ли­те в та­зи гла­ва
Преп­рат­ки за до­пъл­ни­тел­на ин­фор­ма­ция
8. Елек­т­рон­на по­ща
Из­п­ра­ща­не на по­ща
Оби­чай­ни греш­ки при из­п­ра­ща­не на по­ща
По­лу­ча­ва­не на по­ща
Ин­фор­ма­ция за мо­ду­ли­те в та­зи гла­ва
Преп­рат­ки за до­пъл­ни­тел­на ин­фор­ма­ция
Тек­с­то­ви фай­ло­ве-днев­ни­ци
9. Фай­ло­ве-днев­ни­ци
Дво­ич­ни фай­ло­ве-днев­ни­ци
Дан­ни, опис­ва­щи със­то­я­ние
Проб­ле­ми с дис­ко­во­то прос­т­ран­с­т­во
Ана­ли­зи­ра­не на днев­ни­ци
Ин­фор­ма­ция за мо­ду­ли­те в та­зи гла­ва
Преп­рат­ки за до­пъл­ни­тел­на ин­фор­ма­ция
10. Си­гур­ност и наб­лю­де­ние на мре­жи
За­бе­ляз­ва­не на не­о­чак­ва­ни или не­поз­во­ле­ни про­ме­ни
За­бе­ляз­ва­не на по­доз­ри­тел­ни дей­нос­ти
SNMP
Опас­ност по мре­жа­та
Пре­дот­в­ра­тя­ва­не на по­доз­ри­тел­ни дей­нос­ти
Ин­фор­ма­ция за мо­ду­ли­те в та­зи гла­ва
Преп­рат­ки за до­пъл­ни­тел­на ин­фор­ма­ция
А. Пет­ми­ну­тен урок по RCS
Б. Де­сет­ми­ну­тен урок по LDAP
В. Осем­ми­ну­тен урок по XML
Г. Пет­на­де­сет­ми­ну­тен урок по SQL
Д. Два­де­сет­ми­ну­тен урок по SNMP
Индекс
Дейвид Н. Бланк-Еделман е технически директор на Колежа по компютърни науки на Североизточния Университет. Последните 14 години той е бил системен и мрежов администратор в големи мултиплатформени среди, сред които Brandeis University, Cambridge Technology Group и MIT Media Laboratory. Дейвид Н. Бланк-Еделман е изпълнявал длъжността старши технически редактор на The Perl Journal и е автор на множество статии, посветени на музиката по света. В свободното си време той изучава мбира, традиционен музикален инструмент от Зимбабве.