Пропуснете до основното съдържание »

Вашата кошница е празна

Проектиране с JavaScript

Редовна цена: 17,00 лв.

Специална цена: 13,60 лв.

Наличност: Не е налично

Бъдете първи - добавете мнение

Проектиране с JavaScript - Компютърни книги - ЗеСТ Прес

Кликнете два пъти върху изображението, за да го видите в по-голям размер

Намаляване
Увеличаване

Подробности

Тази книга е насочена към уеб автори и дизайнери, които искат да се научат да прилагат JavaScript, за да повишат възможностите на своите уеб страници. Авторите са предоставили полезни примери, които може да ви потрябват за в бъдеще и които илюстрират мощта на JavaScript в действие, като същевременно с това са обърнали внимание на понятията и синтаксиса на езика. Примерите са проектирани така, че да могат да бъдат приложени направо, а обясненията са съсредоточени върху ключовите харакеристики и дискутират възможните модификации на скриптовете, така че да обслужват вашите индивидуални нужди. Тази книга е написана както за дизайнери, така и за програмисти, въпреки че вероятно на дизайнерите и непрограмистите тя ще допадне повече от други книги на същата тематика, тъй като в нея се съдържат практични и реални приложения на езика. Какво съдържа тази книга Книгата е разделена на 11 глави, както следва: Глава 1, Потапяне в JavaScript, представя два елементарни JavaScript примера, за да можете да започнете подобряването на вашите уеб страници от самото начало на обучение. Глава 2, Работа с прозорци, ви показва как да контролирате, създавате и общувате с прозорци, тъй като всичко в дадена уеб страница се случва в тях. Глава 3, Контролиране на фреймове, ви показва как да изградите по-сложни уеб интерфейси с помощта на JavaScript при контролирането на фреймовете. Глава 4, Форми и проверка на валидността, обяснява как да използвате JavaScript, за да взаимодействате с елементите на форми, включително употребата на езика за проверка на валидността на данните в дадена форма. Глава 5, Да се запознаем с масивите, въвежда понятието масив, което е чудесен инструмент за организиране на информация, и ви показва как да използвате масиви, за да усъвършенствате уеб страниците си. Глава 6, Прекалено много браузъри? Всъщност не, разглежда употребата на JavaScript за получаване на информация относно уеб браузърите, посещаващи вашия сайт, за да можете да проектирате сайта си така, че да изглежда по най-добрия възможен начин на различните браузъри. Глава 7, Динамични изображения, описва възможността на JavaScript да променя изображенията, визуализирани на уеб страница, като по този начин позволява създаването на различни анимирани ефекти. Глава 8, Приспособяване на сайт с cookie, обяснява как да използвате JavaScript, за да създадете cookie, които да следят посетителите на вашия сайт. Глава 9, Dynamic HTML, въвежда основите при комбинирането на JavaScript с W3C стандартния DOM и CSS при създаване на различни динамични ефекти на вашите уеб страници. Глава 10, Интерактивни DHTML техники, продължава дискусията за Dynamic HTML, като представя някои по-сложни интерактивни примери. Глава 11, По-сложни приложения, изследва понятията на обектно-ориентираното писане на скриптове, което ще ви помогне да направите своите скриптове по-лесни за разбиране и по-ефикасни. В допълнение към книгата има четири приложения, съдържащи полезен справочен материал за работа с JavaScript.
Предговор
1. По­та­пя­не в JavaScript
До­ба­вя­не на опи­са­тел­ни връз­ки
Нощ и ден

2. Работа с прозорци
Ос­но­ви на про­зор­ци­те
Стар­ти­ра­не на но­ви про­зор­ци
От­да­ле­чен кон­т­рол

3. Контролиране на фреймове
Про­ек­ти­ра­не на лен­та с ин­с­т­ру­мен­ти
Ро­та­ция на стра­ни­ци
Технологията QuickTime

4. Форми и проверка на валидността
Да се за­поз­на­ем с фор­ма­та
Madlibs
Спре­те та­зи фор­ма!
То­ва на­ис­ти­на ли е ва­ши­ят email?
Про­ве­ре­те ва­лид­ност­та на то­ва!

5. Да се запознаем с масивите
По­ня­ти­е­то “ма­сив”
Да бъ­дем неп­ред­с­ка­зу­е­ми
Да нап­ра­вим да­та­та пра­вил­но
Прес­ка­ча­ща заб­лу­да

6. Прекалено много браузъри? Всъщност не
Кой е бра­у­зъ­рът, кой­то чу­ка на ва­ша­та вра­та?
Раз­лич­ни бра­у­зъ­ри, раз­лич­ни нуж­ди
Сти­ло­ви раз­ли­чия
Про­вер­ка за plug-in
От­въд бра­у­зъ­ра
7. Динамични изображения
Ос­но­ви на изоб­ра­же­ни­е­то
Пре­вър­та­щи се изоб­ра­же­ния
Мно­жес­т­ве­ни пре­вър­та­ния
Гра­фи­чен бил­борд

8. Приспособяване на сайт с cookie
Как­во пред­с­тав­ля­ва cookie?
Ос­нов­ни опе­ра­ции с cookie
Поз­д­рав за но­ви пот­ре­би­те­ли
За­па­ме­тя­ва­щи фор­ми
Пот­ре­би­тел­с­ки стра­ни­ци

9. Dynamic HTML
Как­во пред­с­тав­ля­ва DHTML?
Document Object Model
Ди­на­мич­ни Cascading Style Sheets
За­поз­на­ва­не със сло­е­ве­те
Раз­поз­на­ва­не на бра­у­зъ­ра

10. Интерактивни DHTML техники
Па­да­щи ме­ню­та
Дви­же­щи се лис­та от кар­то­те­ка
Пре­вър­та­щи се сло­е­ве с кли­пинг

11. По-сложни приложения
Обек­т­но-ори­ен­ти­ра­но пи­са­не на скрип­то­ве
Тес­тът: про­ве­ре­те чи­та­те­ли­те си
Ре­ла­ци­он­ни ме­ню­та
Сти­ло­ви обек­ти за раз­лич­ни бра­у­зъ­ри
Про­дъл­жа­вай­ки на­та­тък

А. Най-често срещани JavaScript обекти
Б. Събитийни манипулатори
В. Стилови свойства
Г. JavaScript синтаксис
Индекс
Ник Хайнел е авторът на първото издание на Проектиране с JavaScript, което се превърна в бестселър на издателство O"Reilly. Когато на пазара се появи настоящото второ издание, Ник все още беше тийнейджър и за него се появиха статии в Boston Globe и Teen People. Понастоящем той работи като независим софтуерен консултант и изучава математика.

Бил Пен е уеб/информационен дизайнер, понастоящем работещ над дизайна на Safari, Tech Books Online. Той борави с JavaScript от 1996, като се е учил от практическите примери, необходими му в работата на дизайнер. Бил има бакалавърска степен по дигитални изкуства и медия от университета в Браун.