Пропуснете до основното съдържание »

Вашата кошница е празна

Програмиране с Perl DBI

Редовна цена: 24,00 лв.

Специална цена: 19,20 лв.

Наличност: На склад

Бъдете първи - добавете мнение

cover_perldbi

Кликнете два пъти върху изображението, за да го видите в по-голям размер

Намаляване
Увеличаване

Подробности

DBI е стандартният интерфейс за бази данни на езика за програмиране Perl. DBI е независим от базата данни, което означава, че може да работи с почти всяка база данни - Oracle, Sybase, Informix, Access, MySQL и т.н. Въпреки че тази книга предполага, че читателят има някакъв опит с Perl, то не е необходимо да познавате в дълбочина самите системи за бази данни. Книгата започва бавно, с описание на различните видове бази данни и въвежда читателя в използваната терминология. Тази книга не се отнася единствено до DBI - в нея се разглежда и по-общата тема за съхраняването и извличането на данни от различни видове бази данни. Затова книгата е разделена на две самостоятелни, макар и свързани, части. В първата се разглеждат техники за съхраняване и извличане на данни без помощта на DBI, а във втората (и по-голяма) част се разглежда използването на модула DBI и свързаните с него технологии. Ето и кратко описание на книгата,глава по глава: Глава 1, Въведение Въведението представя накратко темите, които ще бъдат разглеждани в книгата. Глава 2, Основни типове бази данни, които не ползват DBI Тази глава разглежда съхраняването и извличането на данни както чрез манипулиране на бази данни от стандартни файлове със записи с фиксирана дължина или разграничени полета посредством основните функции на Perl, така и чрез отделни от DBI модули като AnyDBM_File, Storable, Data::Dumper и подобните им. Въпреки че в тази глава не се обсъжда DBI, начинът, по който се използват модулите Storable и Data::Dumper за превръщане на структури от данни на Perl в низове, лесно може да се приложи и към DBI. Глава 3, SQL и релационните бази данни Тази глава представлява описание на основите на SQL, релационните бази данни и начините за съставяне на кратки, но изключително полезни SQL изрази за извличане и манипулиране на данните във вашата база данни. Ако вече сте запознати с SQL, можете да я пропуснете. Ако досега не сте използвали SQL, ви препоръчваме да прочетете тази глава, понеже в следващите се приема, че читателят познава основите на SQL и релационните бази данни. Глава 4, Програмиране с DBI В тази глава се представя DBI, като се разглежда архитектурата на модула и основните операции, които се извършват с него, като създаване на връзки към бази данни и обработване на грешки. Тази глава е задължително четиво, защото описва предоставяната от DBI основа, върху която вие можете да изграждате своите програми. Глава 5, Взаимодействие с базата данни В тази глава се разглеждат най-важните операции в DBI - тези за манипулиране на данните във вашите бази данни (тоест, извличане на съхранявана в базата данни информация, вмъкване на нови данни, изтриване и обновяване на съществуващи данни). Разгледани са различните начини, по които можете да извършвате тези операции, от най-простия етап "поне да работи" до по-сложните и оптимизирани техники за манипулиране на данни. Глава 6, Атрибути, метаданни и транзакции в DBI Тази глава покрива някои по-специфични теми от сферата на DBI като използване на атрибути за настройване на поведението на DBI във вашите приложения, обработване на типове LONG/LOB, метаданни за изрази и бази данни и най-накрая обработване на транзакции. Глава 7, ODBC и DBI В тази глава се разглеждат разликите в дизайна на DBI и ODBC, другият преносим API за бази данни. И, разбира се, в нея се дават причините, поради които с DBI се програмира по-лесно. Глава 8, Обвивката на DBI и проксиране на бази данни В тази глава се разглеждат два механизма, които не са част от ядрото на DBI, но могат да ви бъдат от изключителна полза. Първият от тях е обвивката на DBI, интерпретаторът на командни редове, чрез който можете да се свързвате към бази данни и да изпълнявате произволни заявки. Вторият механизъм, който се обсъжда в тази глава, е архитектурата на прокси, използвана в DBI. Чрез прокси можете (наред с още много други неща) да свързвате скриптове на една машина към бази данни на друга, без да се налага да инсталирате някакъв софтуер за мрежова работа на бази данни.Например можете да свържете скрипт, работещ на машина под Unix, към база данни Microsoft Access, която върви на машина под Windows. Приложение A, Спецификации на DBI Това приложение съдържа спецификациите на DBI, които се разпространяват във файла DBI.pm. Приложение B, Характеристики на драйвери и бази данни Това приложение съдържа полезна допълнителна информация за всеки от често използваните драйвери за бази данни и съответните им бази данни. Приложение C, ASLaN: Харта за светите места Това приложение съдържа хартата на Ancient Sacred Landscape Network (Мрежа на древните природни светилища), чиято цел е опазването на природни обекти като мегалитните паметници, информацията за които се използва в дадените примери.
Предговор
1. Въведение
От информационни центрове към работни станции
Perl
При­ло­же­ния на DBI
Ис­то­ри­чес­ко от­к­ло­не­ние и ка­мен­ни мо­ну­мен­ти
2. Ос­нов­ни ти­по­ве ба­зи дан­ни, ко­и­то не пол­з­ват DBI
Сло­е­ве за уп­рав­ле­ние на дан­ни­те
Ези­ци за за­яв­ки и фун­к­ции за дан­ни
Ка­мен­ни мо­ну­мен­ти и при­мер­на­та ба­за дан­ни
Ба­зи дан­ни от стан­дар­т­ни фай­ло­ве
Слож­ни дан­ни в стан­дар­т­ни фай­ло­ве
Ед­нов­ре­ме­нен дос­тъп до ба­зи дан­ни и зак­люч­ва­не
DBM фай­ло­ве и Berkeley Database Manager
Мо­ду­лът MLDBM
Обоб­ще­ние
3. SQL и ре­ла­ци­он­ни­те ба­зи дан­ни
Ре­ла­ци­он­ни­ят под­ход за ба­зи дан­ни
Ти­по­ве дан­ни и стой­ност­та NULL
За­яв­ки за дан­ни
Мо­ди­фи­ци­ра­не на дан­ни в таб­ли­ци
Съз­да­ва­не и из­т­ри­ва­не на таб­ли­ци
4. Прог­ра­ми­ра­не с DBI
Ар­хи­тек­ту­ра на DBI
Ма­ни­пу­ла­то­ри
Име­на на из­точ­ни­ци­те на дан­ни
Съз­да­ва­не и пре­къс­ва­не на връз­ки към ба­зи дан­ни
Об­ра­бот­ва­не на греш­ки
Слу­жеб­ни ме­то­ди и фун­к­ции
5. Взаимодействие с базата данни
Със­та­вя­не на прос­ти за­яв­ки
Из­пъл­ня­ва­не на дру­ги SQL из­ра­зи
Свър­з­ва­не на па­ра­мет­ри към из­ра­зи
Свър­з­ва­не на ко­ло­ни­те при из­в­ли­ча­не на дан­ни
do() сре­щу prepare()
Ато­мар­но и бло­ко­во из­в­ли­ча­не
6. Атрибути, метаданни и транзакции в DBI
Ат­ри­бу­ти на ма­ни­пу­ла­то­ри и ме­та­дан­ни
Об­ра­бот­ва­не на дан­ни от тип LONG/LOB
Тран­зак­ции, зак­люч­ва­не и изо­ли­ра­не
7. ODBC и DBI
ODBC - въз­п­ри­ет и раз­ши­рен
DBI - сгло­бя­ван и му­ти­рал
Ос­нов­ни ха­рак­те­рис­ти­ки на ODBC
ODBC в Perl
Обе­ди­ня­ва­не­то на DBI и ODBC
Въп­ро­си и из­бо­ри
Прех­вър­ля­не от Win32::ODBC към DBI
А как­во мо­же да се ка­же за ADO?
8. Обвивката на DBI и проксиране на бази данни
dbish - об­вив­ка­та на DBI
Прок­си­ра­не на ба­зи дан­ни
А. Спецификации на DBI
Б. Характеристики на драйвери и бази данни
В. ASLaN: Харта за светите места
Индекс
Алигейтър Декарт се занимава активно с компютри още от ранна възраст – постижение, провалено единствено от придобиването на бакалавърска степен по информатика от Университета Стратклайд в Глазгоу. Неговите постижения включват няколко години администраторска работа с Oracle, многопотребителски сървъри за виртуална реалност, програмиране на високо производителни 3D графики и написване на няколко модула за Perl. Той прекарва своето свободно време пътешествайки из Шотландия в търсене и фотографиране на каменни кръгове и символни камъни.
Алигейтър Декарт не е неговото истинско име.

Тим Бънс разработи и пусна първата версия на модулите DBI и DBD::Oracle през 1994 година, точно когато беше пусната и версия 5.000 на Perl. Оттогава той превърна DBI в най-популярната технология за достъп до бази данни чрез Perl.
От 1994 година насам Тим активно пренася модули към perl5, допринасяйки за развитието на езика Perl и много от основните му модули като DynaLoader, MakeMaker и Exporter. Той е отговорен за построяването и пускането на версиите на Perl от 5.004_01 до 5.004_04. Той също така е и автор на Perl Module List.
Тим е технически директор на Инграм Груп, където с помощта на Perl той разработва и развива големомащабни приложения за обработване на данни, съхраняване и докладване. През 1998 година той получи благодарности от Бритиш Телеком за своята роля в пускането на тяхната услуга Call Management Information – система, разработена на Perl.